Archive for the ‘2. Texty’ Category

Gygov prsteň1)

13/08/2010

“Chyby iných civilizácií udávame ako dôkazy nesprávnosti ich náboženstiev, na ktorých stoja. Ak sa pritom pozrieme na dejiny Európy posledných dvadsiatich storočí, poľahky nájdeme chyby prinajmenšom rovnocenné tým ich. Deštrukcia Ameriky zmasakrovaním a Afriky otroctvom, čistky v južnom Francúzsku – tieto činy celkom určite nie sú lepšie než homosexualita Grékov alebo orgiastické ríty Orientu. No tvrdí sa, že prečiny v Európe jestvujú napriek dokonalosti kresťanstva, kým v iných civilizáciách v dôsledku nedokonalosti náboženstiev.”

(more…)

Pečať spoločenského

13/08/2010

“Závisieť na cudzej vôli znamená byť otrokom. To je však údelom všetkých ľudí. Otrok závisí na svojom pánovi a pán na svojom otrokovi. Táto okolnosť nás robí buď servilnými, alebo tyranskými, alebo oboma súčasne (omnia serviliter dominatione).”

(more…)

Spoločenská harmónia

13/08/2010

“Minulosť: niečo skutočné, no absolútne mimo nášho dosahu, k čomu sa nijako nemôžeme priblížiť, jedine sa k tomu obrátiť a nechať sa osvetliť. To je najdokonalejší obraz večnej, nadprirodzenej skutočnosti.

Kvôli tomu je v spomínaní samotnom taká radosť a krása?”


*


“Protiklady. V dnešnej dobe nás opája a znechucuje totalitarizmus, a takmer každý dnes miluje jednu totalitu a nenávidí inú.

Jestvuje vždy identita medzi tým, čo milujeme a nenávidíme? Cítime vždy potrebu milovať v inej podobe to, čo nenávidíme, a naopak?”

*


“Večná ilúzia revolúcie spočíva vo viere, že obete násilia použijú moc spravodlivo, keď ju dostanú do rúk. No s výnimkou duší, ktoré sú blízko svätosti, sú obete poškvrnené násilím, tak ako sú ním poškvrnení páchatelia. Zlo sídliace v rukoväti meča sa prenáša aj na jeho hrot. Obete, ktoré sa dostanú k moci a ktoré sú opité zmenou spôsobia práve toľko zla alebo ešte viac a čoskoro klesnú späť tam, kde boli predtým.”

(more…)

Čítanie

13/08/2010

“Našou úlohou je rozoznať brata v cudzincovi a Boha vo vesmíre.”

(more…)

Výcvik

13/08/2010

“Dobro nezvratne produkuje dobro, a zlo zlo, v čisto duchovnej sfére. Na druhej strane, v ríši prirodzeného, ktorá zahŕňa psychológiu, dobro a zlo recipročne spôsobujú jedno i druhé. Preto nebudeme v bezpečí, pokiaľ nedosiahneme sféru duchovného – presne tú sféru, v ktorej nedostaneme nič vlastným úsilím, v ktorej musíme pri všetkom čakať, že to dostaneme zvon.”

(more…)

Nešťastie

13/08/2010

“Utrpenie: nadradenosť človeka nad Bohom. Vtelenie bolo nevyhnutné, aby táto nadradenosť nebola škandalózna.”

(more…)

Nevyhnutnosť a podriadenosť

12/08/2010

“Ak by moja večná spása ležala tu predo mnou ako nejaká vec na stole, a mne by stačilo natiahnuť ruku a zmocniť sa jej, neurobila by som to, ak by som na to nedostala príkaz.

(more…)

Stiahnutie sa

12/08/2010

„Ja“ je len tieňom, vrhaným hriechom a omylom stojacim v ceste Božiemu svetlu, a my tento tieň považujeme za bytosť.

Aj keby sme mohli byť ako Boh, bolo by lepšie byť hlinou, poslúchajúcou Boha.

(more…)

Simone Weilová: Prijať prázdno

11/01/2010

„Tradícia nás učí, ako sa stýkať s bohmi a skúsenosť nám ukazuje, že čo sa týka ľudí, z prirodzenosti sa každá bytosť o to snaží zo všetkých síl, akých je schopná.“ (Thukydides) Duša sa, tak ako plyn, snaží vyplniť všetok priestor, ktorý má k dispozícii. Plyn, ktorý vysatý zanecháva po sebe vákuum – to by mohol byť zákon protichodný k zákonu entropie. Netýka sa však kresťanského Boha. On je nadprirodzeným bohom, kým Jehova je prirodzeným Bohom.

Nenasadiť všetky svoje sily značí strpieť prázdnotu. To je v rozpore so všetkými prírodnými zákonmi. Jedine milosť to môže dokázať.

Milosť vypĺňa prázdny priestor, no môže vojsť len tam, kde je prázdno, ktoré by ju prijalo, a jedine milosť môže vytvoriť toto prázdno.
Potreba odmeny, potreba dostať práve toľko, koľko sme dali. No ak, potláčajúc túto nevyhnutnosť, vytvárame vákuum, akoby sme odsávali vzduch a dôsledkom toho je nadprirodzená odmena. Nedostane sa nám jej, ak prijmeme nejakú inú plácu: vojsť jej umožní vákuum.

Tak isto je to s odpustením dlhov (a toto sa netýka len škôd, ktoré nám spôsobili iní, ale aj dobra, ktoré sme im učinili). Aj v tomto prípade v sebe akceptujeme prázdno.

Prijať v sebe prázdno je nadprirodzené. Odkiaľ sa berie energia pre dej, ktorý nie je vyvážený reakciou? Energia musí odniekiaľ prísť. No najprv tu musí byť istý záchvev, čosi temné sa musí udiať, musí sa vytvoriť prázdno. Prázdnota: temná noc.

Obdiv, ľútosť (najčastejšie zmes obidvoch) prináša skutočnú energiu. No my to musíme vykonať bez čohokoľvek.

Musí uplynúť istý čas bez odmeny, prirodzenej či nadprirodzenej.
Musíme vo svete predpokladať čosi ako prázdno, aby v ňom mohla vzniknúť potreba Boha. To predpokladá zlo.
Skutočne milovať značí zniesť prázdno a, ako dôsledok, zniesť smrť. Pravda spočíva na strane smrti.
Človek sa vymyká zákonom tohto sveta jedine v zábleskoch. V okamihoch, keď všetko zostáva nehybné, v okamihoch kontemplácie, čistej intuície, mentálneho prázdna, prijatia morálneho prázdna. Skrz tieto okamihy dosahuje nadprirodzené.

Každý, kto znesie okamihy prázdna, buď obdrží chlieb nadprirodzený, alebo padá. Je to veľké riziko, no také, ktoré musí byť podstúpené – dokonca i v okamihu, keď sme už stratili nádej. No nesmieme od neho odstúpiť.

Simone Weilová: Veľká Šelma

11/01/2010

Veľká Šelma1) je jediným predmetom idolatrie, jediným ersatz Boha, jedinou imitáciou čohosi, čo je mi nekonečne vzdialené a čím som ja sama.

Ak by sme mohli byť egoistami, bolo by to veľmi príjemné. Bolo by to upokojujúce. No nemôžeme nimi byť.

Je nemožné, aby som sa považovala za posledný princíp, alebo aby som zaň považovala svojho blížneho, keďže mi je blízky. Nemôžem tak uvažovať ani o nejakej hmotnej veci, lebo hmota má ešte menšiu potencialitu byť konečným princípom, než má ľudská bytosť.

Iba jediné môže byť považované za definitívne, keďže má v sebe vzhľadom na ľudskú osobnosť druh transcendentna: je to kolektív. Kolektív je predmetom idolatrie, to on nás vedie k pozemskému. V prípade lakomstva: zlato náležiace spoločenskému poriadku. V prípade ambícií: moc náležiaca spoločenskému poriadku. Veda a umenie sú takisto plné spoločenského princípu. A láska? Láska je viac-menej výnimkou: preto môžeme k Bohu pristupovať skrz lásku, a nie skrz lakomstvo alebo ambície. Predsa však v láske nechýba spoločenský princíp (pôžitky vyvolávané princeznami, celebrity, všetci tí, čo majú prestíž…)

Jestvuje dvojaké dobro toho istého pôvodu, no zásadne odlišné jedno od druhého: jedno, ktoré je opakom zla a druhé, ktoré je absolútne. Absolútne dobro nemá svoj opak. Relatívne nie je opakom absolútneho; je od neho odvodené princípom, ktorý nie je komutatívny. Túžime po absolútnom dobre. To, ktoré je v našom dosahu, je dobro vo vzťahu k zlu. Vydávame sa k nemu omylom, ako princ, ktorý sa začne milovať so slúžkou namiesto s milenkou. Omyl vzniká kvôli šatám. Spoločenské je tým, čo vrhá na relatívne odlesk absolútneho. Liekom je vzťah. Vzťah vymaňuje zo spoločenského. Je výhradne individuálnym. Spoločnosť je jaskyňou. Východom z nej je samota.

Mať vzťah patrí k samotárskemu duchu. Nijaká masa nedokáže mať vzťah. „Toto je dobré alebo zlé vo vzťahu k…“, „v miere…“ To mase uniká. Masa nedokáže spájať veci.

Ten, kto je nad spoločenským životom, sa doň vracia kedy sa mu zažiada; nie však ten, čo podeň spadá. To platí o všetkom. Vzťah, ktorý nie je komutatívny medzi tým, čo je lepšie a čo je horšie.

Vegetatívny a sociálny svet sú dva svety, kam dobro nevstupuje.

Kristus vykúpil vegetatívny, nie sociálny svet. Nemodlil sa pre svet.

Spoločenský poriadok nezvratne patrí kniežaťu tohto sveta. Našou jedinou povinnosťou voči spoločenskému je snažiť sa obmedziť jeho zlo. (Richelieu: spása štátov náleží len tomuto svetu.)

Spoločnosť ako je Cirkev, ktorá tvrdí, že je božskou, je azda nebezpečnejšia pre ersatz dobro, ktoré obsahuje, než pre zlo, ktorým je poškvrnená.

Čosi, čo je v spoločensky ponímanom božskom: opojná zmes, obsahujúca všetky možné oprávnenia. Preoblečený Diabol.

Svedomie býva oklamané spoločenským. Naša dodatočná energia (imaginárna) je vo veľkej miere pohlcovaná spoločenským. Musíme ju od neho oddeliť. V tom spočíva jedna z najťažších odlúk.

Prehliadnutie spoločenským mechanizmov je v tomto zmysle prevenciou vysokej dôležitosti.

Kontemplovať spoločenské je rovnako dôležitou odlukou ako vzdať sa pozemského. V tom mám pravdu, keď už tak dlho nad politikou len krčím plecami.

Jedine vstupom do transcendentálneho, nadprirodzeného, pravého duchovného poriadku možno vystúpiť nad úroveň spoločenského. Inak, nech by robil čokoľvek, zostáva pre človeka spoločenské nadradeným a transcendentným.

V nie-nadprirodzenej rovine je spoločenské tým, čo zadržiava zlo (isté jeho formy), vytvárajúc mu akúsi bariéru. Spoločnosť zločincov alebo ľudí preniknutých hriechom, hoci by pozostávala výhradne zo samých krásnych ľudí, túto bariéru pretrhne.

No čo je to, čo tak ľudí núti pridať sa k takejto spoločnosti? Buď potreba, alebo neviazanosť, alebo – zvyčajne – obe dohromady. Neuvedomujú si, akú majú zodpovednosť, lebo nevedia, že okrem nadprirodzeného je spoločnosť tým jediným, čo nám bráni v prirodzenom páde do najhoršieho hriechu a zločinu. Neuvedomujú si, že sa stávajú odlišnými, pretože si neuvedomujú veľkosť priestoru v nich samých, ktorý dokáže zmeniť ich prostredie. Vždy sa stávajú zodpovednými bez toho, že by si to uvedomovali.

Rím je Veľkou Šelmou ateizmu a materializmu, ktorá neuctieva nič okrem seba. Izrael je Veľkou Šelmou náboženstva. Ani jedna nie je príťažlivá; Veľká Šelma je vždy odpudzujúca.

Mohla by jestvovať spoločnosť, v ktorej by vládla jedine gravitácia, alebo je nevyhnutná istá dávka nadprirodzeného?

V Ríme azda pôsobila len gravitácia.

U Hebrejov azda tiež. Ich Boh bol ťažký.

Pravdepodobne jestvoval jediný staroveký národ bez akejkoľvek mystiky: Rím. Akým zázrakom? Bolo to umelé mesto, pozostávajúce z utečencov, práve tak ako Izrael.

Veľká Šelma Platónova. Celý marxizmus, so všetkým, čo je v ňom pravdivé, je obsiahnutý na jedinej stránke, kde Platón píše o Veľkej Šelme; a takisto aj jeho vyvrátenie.

Moc spoločenského princípu. Dohoda niekoľkých ľudí vytvára pocit skutočnosti. A vytvára takisto zmysel pre povinnosť. Odlišnosť sa v priestore, ktorého sa dohoda týka, javí ako hriech. Všetky návraty do stáda sú možné. Stav konformity vytvára zdanie spásy.

Záhadným tajomstvom – ktoré súvisí s mocou spoločenského princípu – dokáže poslanie prepožičať aj tým najobyčajnejším ľuďom neustálym zdokonaľovaním sa cnosti, ktoré, ak sa preniesli do všetkých oblastí života, z nich vytvorili hrdinov alebo svätcov.

No moc spoločenského princípu robí tieto cnosti prirodzenými. Z tohto hľadiska si vyžadujú mzdu (kompenzáciu).

Farizeji: „Veru, hovorím vám, dostali svoju plácu.“ A opačne, o publikánoch a hriešniciach mohol Kristus povedať: „Veru, hovorím vám, dostali svoj trest,“ – čiže spoločenské odsúdenie. Keďže sa im ho dostalo, Otec, ktorý je v skrytosti, ich netrestá. Zatiaľ čo hriechom, ktoré nesprevádza spoločenské odsúdenie, sa dostane v plnej miere trest od Otca v skrytosti. Toto spoločenské odsúdenie je istým priľahčením z hľadiska celkového osudu. No zmení sa na dodatočné zlo pri tých, ktorí, pod tlakom takéhoto zavrhnutia, vytvoria pre seba neprirodzené spoločenské prostredie, v ktorom získavajú plný súhlas. Zločinecké alebo homosexuálne kruhy atď.

Služba falošnému Bohu (spoločenskej Šelme, nech je v akejkoľvek podobe) zľahčuje zlo odstránením jeho hrôzy. Nič sa nezdá byť zlom pre tých, ktorí mu poslušne slúžia, s výnimkou zlyhania v tejto službe. Na druhej strane služba skutočnému Bohu necháva zlu jeho hrôzu a dokonca ju robí ešte viditeľnejšou. A hoci nás toto zlo desí, predsa ho súčasne milujeme, lebo pochádza z vôle Božej.

Tí, čo si dnes myslia, že jeden z protivníkov je na strane dobra, si tiež myslia, že táto strana vyhrá.2)

Hľadieť na dobro, milované ako také, ako je zavrhované celým sledom udalostí, prináša neznesiteľné utrpenie.

Predstava, že to, čo už nikdy viac nebude jestvovať, by malo byť dobrom, je strašná a zavrhujeme ju. To je cesta k Veľkej Šelme.

Duševná energia komunistov pochádza z toho, že nielenže smerujú k tomu, čo je podľa nich dobrom, ale aj k tomu, čo podľa nich čoskoro a s istotou nastane. A tak bez toho, že by boli svätcami – od čoho majú veľmi ďaleko – dokážu zniesť nebezpečenstvá a utrpenie, aké dokáže zniesť jedine svätec v mene spravodlivosti.

V istom zmysle je duševné rozpoloženie komunistov veľmi príbuzné raným kresťanom.

Táto eschatologická propaganda veľmi dobre objasňuje prenasledovanie v ranom štádiu.

„Ten, komu je málo odpustené, takisto málo miluje.“ Týka sa niekoho, kto má v sebe priveľa spoločenskej cnosti. Milosť si v ňom nájde už len veľmi úzky priestor. Poslušnosť voči Veľkej Šelme sledujúca dobro – to je spoločenská cnosť.

Farizej je človek, ktorý je cnostný v rámci poslušnosti Veľkej Šelme.

Milosrdenstvo môže a malo by milovať v každej krajine všetko, čo je podmienkou duchovného rozvoja jednotlivcov, na jednej strane takzvaný spoločenský poriadok, dokonca aj keď je zlý, no lepší než absencia poriadku, a na druhej strane jazyk, tradície a zvyky – to všetko má v sebe krásu – teda všetku poéziu, ktorú v sebe nesie krajina.

No národ ako taký nemôže byť predmetom nadprirodzenej lásky. Národ nemá dušu. Je Veľkou Šelmou.

A mesto…

No ono nie je spoločenským; je prostredím človeka, ktoré si neuvedomujeme väčšmi než vzduch, ktorý dýchame. Styk s prírodou, minulosťou, tradíciami.

Zakorenenosť spočíva v inom než spoločenskom.

Patriotizmus. Nesmieme mať inú lásku, než je milosrdenstvo. Národ nemôže byť predmetom milosrdenstva. Krajina áno – prostredie, ktoré v sebe nesie večné tradície. Môže to byť každá krajina.


1) Platón, Republika, Kniha VI (pozn. red.).

2) Text je z roku 1942 (pozn. red.).